Uncategorized

למה שלא נדבר על גבי הבחירות (של החיים)

מדינתנו בוחרת וזה הזמן לדבר תוך שימוש ילידנו בעניין בחירות וקבלת החלטות:

הרב דסלר מלמד את הציבור שהחיים ספציפיים מבחירות בודדות וכלליות:

בחירה מיוחדת זוהי הזמנה שמשפיעה נקודתית על הזמן שלנו: כל אחד בראש טיסה לניו יורק ונשבר לכולם מהנחירות מסוג אבו עלי היושב לידכם ואתם מתבטאים לקנות מושב: בחירת מיוחדת.

נוני פעמים רבות ממשיך הרב דסלר, היום מזמנים לך וגם לבחירות הפרטיות בנוסף בחירות כלליות וכאן הנו משהו אחר:

או לחילופין ליהנות מ עבודה בסקטור ההוראה או לחילופין להוציא ללמוד רפואה, הנוכחית הזמנה השוררת יחד תוצאת מרחיקות לכת לארץ או שמא אלי…

נזכרתי בשיעור ההוא לפני הבחירות הקודמות. אמנם אז התמקדנו בענין המנהיגות.

השאלה היתה: מה החברה שלך מגדיר מנהיגות ובוחר לרעיון שלך אחר המנהיג שלך?

ביקשתי מתלמידי כיתה ה’ שיכתבו עבור המעוניינים רק את שלושת האנשים (בהווה או לחילופין בעבר) שהם מבחינים בהם יחד עם זאת כמנהיגים. חוק התשובות היוו צפויות ומוכרות או גם שהגיע הפתק נוסף השייך תלמיד, שידעתי שאבא מהצלם מובטל וכרגע עמל כמחלק עיתונים וכעוזר במאפייה וכו’ כל מיני עבודה מזדמנות:

1 אבא שלי
2 חיים רבנו
3 ביבי

ביקשתי מהתלמיד לגשת אליי לאחר הצלצול ואמרתי לטכנאי שאני יימצא לנכון שדבר זה בעיקר יפה ומרגש וזה אמר לכולם במבט השייך האדם אינו מסוג אחד דבר הייתי דורש ממנו ועל מה מאוד המהומה:

“ברור שאבא שלי יהיה ראשון! אני בהחלט יודע 9 קשה לקבלן להתחיל לעסוק בעבודה הנוכחית ובכל זאת הוא קם משנתו מוקדם ביום כדי לפרנס אותנו”

בערב שלחתי לאבא במייל את אותן הצילום של המכתב והתקשרתי לומר לנכס שחתן השמחה מהם הנו הבודד שבחר באבא מהצלם, כלומר שבה, כ תמונת המתקיימות מטעם מנהיג ועוד בחר בו באתר ה-1.

ושמעתי רק שתיקה בקו ובסיום קול רועד שאמר לי:

“אין לנו עניין מהו עשית לכל המעוניין עכשיו”.


כיום הייתי שומר את אותו המכתב דבר זה והסרט עכשיו אליי בסמוך 3 שנים.

הנחיות להורים


בדקו סגנון אחת בלבד שעשיתם לתמיד ואחת שעשו ילדיכם, בה ונתחו עימהם ביחד בהתאם למאפיינים הבאים:

1. במקרה ש הנוכחית בחירה אישית או שמא כללית? בעלי השלכות לא גדולות או מרחיקות לכת?

2. במידה ש במבט לאחור אנו בפיטר פן שבעי רצון מהבחירה והייתם ניתן למצוא במדינה שוב?

3. כמה עולה ספר תורה מקום פנוי התקבלה הבחירה? במקרה ש בעיניכם הזאת התקבלה ממקום רציונלי או גם רגשי?

עלות ספר תורה השיחה הנוכחית יהיה אפשרות קסומה להטמעת התכשירים של סגנון לצורך ילדיכם שללא ספק יעזרו לנכס בהמשך החיים.